Aday Aydınlatma Metni

İşbu Çalışan Adayları Aydınlatma Metni, çalışan adayı değerlendirme ve işe alım süreçleri kapsamında aşağıda detaylandığı şekilde sizden talep edilen kişisel bilgilerinizin bu süreçler dahilinde amaçlarımız ile ilgili mevzuat kapsamında nasıl işlendiğini ve sürece dair haklarınızı açıklamaktadır. 

Aday değerlendirme ve işe alım süreci kapsamında adınız ve soyadınız, doğum yılınız, medeni durumunuz, telefon numaranız, iletişim ve ikametgah adresleriniz, öğrenim bilgileriniz, iş deneyimleriniz, dil bilgileriniz; insan kaynakları süreçlerinin planlanması, adayın paylaştığı bilgiler dahilinde başvurduğu role uygunluğunun değerlendirilebilmesi, çalışan adayı ile anlaşılması halinde iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler ile işe alım süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe faaliyetlerinin devamlılığı ve iletişim faaliyetlerinin sürdürülmesi amaçları ile sınırlı olarak işlenmekte ve yurt dışında bulunan sunucularında saklanması için dış hizmet sağlayıcımızla, bu amaçlarla sınırlı süre için paylaşılmaktadır. 

Bu bağlamda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5.(1) maddesinde belirtilen açık rızanıza dayanarak; kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan telefon numarası, e-posta bilgisi ve ikametgah adresini bilgileriniz talep ve şikayet takiplerinin yapılabilmesi amacıyla KVKK’nın 5.(2) maddesinde belirtilen hukuki sebep dahilinde işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Toplanma yöntemi ve Hukuki Gerekçesi 

Kişisel verileriniz, metinde bahsedilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (1) ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak; iş başvuru formunun doldurulması yahut iş görüşmesi sırasında bilgi verilmesi, çalışan adayı tarafından özgeçmişin iletilmesi gibi yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme ve Saklanma Süreleri Nedir?

KVKK’nın 4 ve 7. Maddelerine uygun olarak, işlenen kişisel veriler yalnızca mevzuatta öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilecektir. Bu kapsamda öncelikle, işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre ön görülüp görülmediği tespit edilir. Yasal bir süre belirlenmişse, bu süreye uygun davranılır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11’e göre kişisel verileriniz üzerinde aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) 6698 sayılı kanun ve diğer ilgili kanun hükümlerine uygun işlenmiş olmasına rağmen, verilerin işlenmesi için ortada bir sebep kalmamışsa, kişisel verilerin silinmesini talep etme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için taleplerinizi yazılı olarak bildirerek, tarafımızla info@gozlemevi.io üzerinden , kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile iletişime geçebilir,  veya KVKK kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek diğer yöntemler ile tarafımıza iletebilirsiniz. Bu başvurular, KVKK kapsamında belirtilen süreler içinde sonuçlandırılacaktır.

Talebinizin niteliğine göre, en geç otuz gün içerisinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.