Aydınlatma Metni

Gözlemevi olarak, websitemizde etkileşimleriniz ve bizim ile iletişime geçtiğiniz anlarda kişilik haklarınızın saygı göreceğini, verilerinizin güvende kalacağını ve korunacağını taahhüt ediyoruz. 

Bu politika metni temasta bulunduğumuz kişileri sahip oldukları haklar ile birlikte bütün süreçler ve yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla yazılmış olup, herhangi bir sorunuz olması durumunda info@gozlemevi.io üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Hangi Tür Verilerinize, Hangi Hukuki Dayanaklar ile Erişmekteyiz?

Prensip olarak kişisel verileriniz; kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılacak her türlü iletişim veriniz ile kişisel bilgilerinizden oluşmaktadır. Bu bağlamda bizimle iletişime geçmekle paylaştığınız isim ve soyisminiz, sizinle etkileşimimizi sürdürmek için talep ettiğimiz iletişim bilgileriniz ve çalışan adayı iseniz, dolduracağınız başvuru formunda insan kaynaklarına ilişkin organizasyonel ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek maksadıyla ek olarak istenen özgeçmiş bilgileri, adres ve kimlik bilgileriniz kişisel verilerinizi oluşturmaktadır. 

Yalnızca bahsi geçen süreçlerle sınırlı olarak toplanan bu veriler, bu amaçlarla sınırlı olarak kullanılmakta ve işlenmektedir. İzin vermeniz halinde, sizinle izin verdiğiniz iletişim kanalları üzerinden etkileşimimizi sürdürmek maksadıyla güncel, bilgilendirici mesajlar paylaşılabilecektir. 

Bu kapsam ve sınırlar dahilinde,  Gözlemevi tarafından sunulan hizmetlerin ve etkileşimimizin sağlıklı ve güncel bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla talep edilen verileri paylaşan kişiler, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (Bundan böyle KVKK olarak anılacaktır) 5.(1). ve 6.(2). Maddeleri uyarınca özgür iradeleri ve açık rızaları ile kişisel verilerini paylaştıklarını kabul ve beyan ederler. Aşağıda detaylandırılan KVKK 11. Maddesine ek olarak verilerinin paylaşımına dair açık rıza beyanında bulunan kişilerin bu rızayı dilediği zaman geri alma hakkı saklıdır. 

Kişisel verilerinizin yanında, dijital etkileşimin doğası gereği toplanan web sitesine erişiminize dair verileriniz, erişim süreniz, IP adresleri, tarayıcı türü ve yönlendirilen URL, işletim sistemi ve türü, cihaz tanımlayıcısı, ve diğer standart, kimliğiniz hakkında belirlenebilir bilgiler vermeyen veriler kişisel olmayan verilerinizi oluşturur. 

Bu ve benzeri veriler istatistik ve pazar araştırması, analiz ve planlama, reklam oluşturulması gibi amaçlarla sınırlı olarak, kişisel veriler alanı korunarak kullanılmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz, çalıştığımız anlaşmalı kurumlar, proje partnerleri, destekçilerimiz, sponsorlarımızla paylaşılabilir.

Web sitemiz üzerinden sizinle kurduğumuz etkileşimi korumak ve geliştirmek adına Google Analytics sisteminden faydalanmaktayız. Google Analytics erişilebilirlik ve Web sitesi kullanımı ile ilgili bahsi geçen verileri otomatik olarak toplayan ve bu işlem sırasında flash/çerezler ve web analizleri ile bilgiye erişmekte olan bir sistemdir.  Bu bağlamda daha detaylı bilgiye ihtiyaç duyarsanız Google’ın gizlilik politikasını inceleyebilirsiniz. 

Kullanımınız esnasında, kendi kişisel veri politikaları dahilinde erişime izin verdiğiniz üçüncü taraf (kişisel verilerinizi kaydeden sosyal medya platformları ya da benzeri çevrimiçi platformlar gibi) kaynaklardan erişilebilir olan verilerinize ulaşabiliriz. Bu tür veriler ziyaretçiler tarafından oluşturulan ve paylaşılan kişisel ve kişisel olmayan verileri kapsayabilir. 

Erişime izin vermeniz halinde, kişisel verilerinize diğer üçüncü taraf kaynaklardan (örneğin, kişisel verileri saklayan diğer sosyal medya hesapları gibi tüm web siteleri veya çevrimiçi platformlar) bizim için de ulaşılabilir olabilir. Bu tür veriler, idari veri tabanları ve veri toplayıcıları gibi ticari kaynaklardan ve üçüncü taraflardan toplanan verileri de içerebilir. Bu tür kaynaklarda toplanacak kişisel veri türleri genel olarak ad, soyad, adres, yaş ve ayrıca alışveriş alışkanlıkları, beğeniler, ilgi alanları vb. yaşam tarzınıza ilişkin bilgiler ve mevzuat kapsamında ziyaretçi tarafından oluşturulan kişisel verilerdir. Üçüncü taraflarca toplanan, saklanan ve kullanılan veriler veya sağlanan kişisel veriler için gerçekleştirilen diğer eylemler Gözlemevi’nin sorumluluğu veya kontrolü altında değildir.

Toplanan Veriler Nasıl Kullanılıyor?

Bahsedilen kişisel ve kişisel olmayan tüm veriler toplanmasının ardından, KVKK’nun 4. Maddesi uyarınca hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru, güncel, belirli, açık ve meşru şekilde ve belirtilen amaçlar dahilinde, yine ilgili kanunun 5 ve 6. Maddelerine uygun olarak sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir. 

Bahsedilen veri işlemesi, verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla manuel olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Gözlemevi bütün bu veri işleme faaliyetlerini belirli ve açık şekilde öngörülen amaçlar doğrultusunda, zorunluluk ve ölçülülük ilkesi dahilinde yürütür, mevzuatta öngörülen ve izin verilen süreler kadar ve mevzuatta belirlenen yollar ile muhafaza eder ve bahsi geçen sürelerin sonunda verileri siler, yok eder, ya da anonim hale getirerek gerçek kişinin belirlenebilirliğini ortadan kaldırır. 

Bahsedilen amaçların sınırlandırılmasında KVKK’nun 5 ve 6. Maddeleri esas alınmaktadır ve bu bağlamda toplanan veriler bu sınırlar dahilinde saklanabilir, işlenebilir ve operasyonlarımızın gerektiği düzeyde, KVKK kapsamında öngörülen şekillerde ve belirtilen şartlara uymak suretiyle yurtiçinde ve yurtdışında aktarılabilir. Bunun yanında kişisel olmayan verilerin toplanma amaçları da, yukarıda açıklandığı üzere, dijital etkileşim deneyimini iyileştirmek, faaliyetlerin revize edilmesini sağlamak ve operasyonları geliştirmek için gereken adımlar ile sınırlıdır. Bu sınırlar içerisinde elde edilen veriler destek hizmeti sağlayıcısı üçüncü taraflarla da hizmetlerin yerine getirilmesi için erişime açılabilir. 

Gözlemevi, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında toplanan verileri veri sağlayıcıların açık rızası olmaksızın diğer üçüncü kişi gerçek veya tüzel kişilere aktarmamaktadır. Ancak, KVKK ve ilgili mevzuatta öngörülen zorunlu hallerde, veri sağlayıcının açık rızası aranmaksızın veriler ilgili adli ve idari merciiler ile paylaşılabilecektir. Bunun yanı sıra, KVKK’nun 8. maddesinde belirtilen hallerde, fiili imkânsızlık nedeniyle veri sağlayıcısının açık rızasının alınmasının mümkün olmaması (bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ya da yürürlükteki mevzuattan doğan bir zorunluluğun yerine getirilmesiyle ilgili olması gibi) ve 6.(3). maddede belirtilen hallerde özel nitelikli kişisel veriler için veri sağlayıcısının açık rızası aranmaksızın da aktarılabilecektir.

KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11’e göre kişisel verileriniz üzerinde aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) 6698 sayılı kanun ve diğer ilgili kanun hükümlerine uygun işlenmiş olmasına rağmen, verilerin işlenmesi için ortada bir sebep kalmamışsa, kişisel verilerin silinmesini talep etme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için taleplerinizi yazılı olarak bildirerek, tarafımızla info@gozlemevi.io üzerinden, kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile iletişime geçebilir,  veya KVKK kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek diğer yöntemler ile tarafımıza iletebilirsiniz. Bu başvurular, KVKK kapsamında belirtilen süreler içinde sonuçlandırılacaktır.

Talebinizin niteliğine göre, en geç otuz gün içerisinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.